Document fundacional

DOCUMENT FUNDACIONAL

Objectius i mètode de les primeres fases de REINICIA CATALUNYA

Reinicia és una plataforma creada amb l’objectiu de promoure la participació ciutadana en la definició del model de societat en la que li agradaria viure i que es podria definir com la fase participativa d’un procés constituent, amb les seves tres fases de democràcia:

1. Democràcia participativa per iniciativa de la ciutadania activa que, de fet,
podríem dir que ja ha començat. Diversos grups ciutadans es plantegen com
volen que sigui el país i l’estructura i valors fonamentals de la seva futura
constitució. Aquesta energia ciutadana ha de ser aprofitada en les fases
posteriors. Aquesta fase ha de comptar amb informació i debats de vocació
massiva, oberts al conjunt de la ciutadania i que sent representatius de la
diversitat, acabin de perfilar els anhels de la ciutadania sobre com voldria que
fos el seu país.

2. Democràcia representativa amb co-protagonisme ciutadà a través d’una
Comissió Constituent Mixta, formada per membres d’elecció parlamentària i
membres elegits directament o per sorteig entre la ciutadania, que treballarà a
partir de les aportacions de la fase anterior per plasmar-les en un text
constitucional. La implicació ciutadana ha de continuar un cop el debat se situï
en el Parlament de Catalunya, gràcies a la deliberació conjunta entre
representants electes i representants de la diversitat ciutadana, com podria
ser a través d’una comissió mixta de parlamentaris i ciutadans escollits per
sorteig d’acord amb quotes demo-sociològiques (edat, gènere, procedència
territorial, classe,…). Aquests treballs, que també han de comptar amb
l’assessorament d’experts per aconseguir textos d’alta qualitat tècnica i han
d’estar subjectes a un estricte procediment de transparència i retiment
decomptes.

3. Democràcia directa: Finalment el text constitucional s’ha d’aprovar en
referèndum com a garantia que el poder resta, en darrer terme, en mans de la
ciutadania, amb la seva possibilitat final d’exercir l’opció de veto si no li
convenç el resultat del procés. Per tal que no es pugui plantejar com una opció
de tot o res, es proposa, també, introduir la possibilitat que els ciutadans
puguin expressar el seu suport, per separat, a les diverses parts que componen
aquest text final en forma d’un o diversos multi referèndums.

Les entitats i col·lectius fundadors de Reinicia són: ANC, Col·lectiu Drassanes, Grup
Promotor per a la Convenció Constitucional, Juristes per la Independència, La Marxa
Som, Òmnium Cultural, Procés Constituent, Sobirania i Justícia, Súmate i
Unanovaconstitució.cat.
El plantejament inicial de Reinicia ha estat coordinar les entitats que desenvolupaven
debats constitucionals (en sentit ampli); elaborar un document integrat dels seus
resultats i exercir de grup de pressió per tal que les institucions donin suport a debats
constitucionals participatius i de qualitat en el marc de la Convenció Constituent.

Preàmbul

1. Reinicia s’ha d’adaptar als canvis de la realitat. Així, el projecte incorpora tant els
canvis produïts en els punts de vista de les entitats que en formen part com els
canvis de context, d’acord amb el procés que viu Catalunya i el seu sistema polític.

2. L’esquema en tres fases presentat al Parlament de Catalunya el 28 de gener de
2015 davant de la Comissió d’Estudis del Procés Constituent, continua essent el full
de ruta de referència que Reinicia defensa davant de partits i institucions per tal de
garantir la participació ciutadana de qualitat en l’elaboració i aprovació de la seva
constitució.

3. Reinicia té voluntat d’obrir-se i incorporar altres entitats i col·lectius, amb especial
referència als agents socials, així com aquelles persones que, per la seva expertesa i/o
reconeixement, vulguin participar del projecte.

4. Les entitats de Reinicia (i totes aquelles altres entitats i persones que s’hi
incorporin a títol individual) aportaran lliurement i de forma col·laborativa els seus
coneixements, continguts, recursos materials i humans, així com la seva capacitat de
convocatòria, contactes… etc., per fer viable aquest procés. Aquestes aportacions
seran la base per definir el seu abast.

5. Reinicia afavorirà espais de trobada i deliberació pensats per aplegar en el procés
constituent català tant els ciutadans que han votat opcions independentistes com els
que no. Té vocació inclusiva de tots els punts de vista presents a la societat catalana.

6. Per desenvolupar la primera fase de participació ciutadana, Reinicia vol promoure
un procés participatiu que mobilitzi la ciutadania i impliqui les seves entitats
sectorials i territorials en la construcció d’un nou model de societat. Més enllà de la
presència massiva en grans manifestacions, Reinicia cerca activar l’exercici propositiu
de la ciutadania activa.

7. Reinicia oferirà informació, formació, metodologies i procediments per informar a
la ciutadania de les diferents modalitats existents en cada àmbit constitucional,
promourà el debat assegurant-se que tota la ciutadania ha entès les diferents opcions
i, finalment, en recollirà les aportacions ciutadanes. Reinicia promourà la
convocatòria d’una gran diversitat d’actes arreu del país, no pretenent imposar un sol
mètode uniformat, però sí supervisar la seva qualitat, enllaçar els actes per donar-los
coherència, i extreure’n els continguts. També divulgarà els actes. En tot cas, vetllarà
perquè els mètodes produeixin productes compatibles entre si, garanteixin el principi
d’igualtat entre els participants i s’adaptin a les circumstàncies de cada públic
objectiu.

8. Per fer viable la recollida, tractament i priorització de les aportacions generades
en actes o individualment, Reinicia oferirà una plataforma comuna que les reculli
ordenadament. S’aplicarà el principi d’economia i, per tant, es partirà de les
plataformes existents, tant pel que fa al programari com als continguts. Les entitats
es comprometen a trametre la invitació a participar en la fase participativa a les
persones inscrites en les seves bases de dades per tal d’afavorir la continuïtat en la
implicació dels participants de les diverses iniciatives ja iniciades, fins i tot si són
organitzades per altres entitats.

9. La fase participativa serà un procés que oferirà de forma integrada diversos
canals de participació: actes presencials arreu del territori, la informació i
participació via web i la comunicació via xarxes socials i mitjans habituals.

10. A finals d’any, Reinicia fixarà un calendari, que permeti assegurar l’oportunitat
real d’una àmplia participació, en els terminis que el procés del país demani. Cal
acabar d’ajustar el projecte concretant necessitats i recursos, forma d’organització
real i legal, dotant-se d’una estructura permanent i representativa.

Missió, visió, estratègies i objectius de Reinicia

VISIÓ: una Catalunya sobirana forjada amb la força i les aportacions de la ciutadania i
les seves organitzacions, fonamentada en una democràcia amb més equilibri entre
democràcia participativa, representativa i directa.

MISSIÓ: volem que Reinicia sigui el mitjà que permeti al poble de Catalunya la seva
participació i contribució en l’elaboració de la seva Constitució i de les seves futures
decisions i polítiques de país. Volem oferir a Catalunya el mitjà pel qual la ciutadania
pugui implicar-se en la definició política del seu país d’avui i del futur. Volem aprofitar
la intel·ligència col·lectiva en l’elaboració de les bases constituents i aproximar la nova
República a la ciutadania per reforçar-hi el seu compromís i suport. Volem fer un model
universal pel que qualsevol comunitat pugui informar-se i debatre sobre el model de
societat, país o comunitat en el que li agradaria viure.

ESTRATÈGIES: Les estratègies clau per concretar la missió són:

1.- Aconseguir la participació i compromís de totes les entitats possibles, així com de
persones amb expertesa reconeguda, que lliurement aportaran de forma
col·laborativa els seus coneixements, continguts, recursos materials i humans,
capacitat de convocatòria, contactes…etc. per fer viable aquest procés. Aquestes
aportacions seran la base per definir el seu abast. La concreció d’aquests recursos és el
que permetrà ajustar el projecte amb un pressupost i un disseny concrets.

2.- Aconseguir la coordinació i el reconeixement de les institucions públiques :
Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat i dels ens locals – AMI/ACM –, per
tal que el procés no solament sigui legítim (participació ciutadana) sinó, i molt
especialment, obtingui la màxima coordinació i reconeixement institucionals; de
manera que el procés sigui plenament participat, conjuntament, per la ciutadania i les
seves institucions.

3.- Aconseguir una bona participació i divulgació dels principals mitjans de
comunicació per tal d’obtenir el ressò mediàtic necessari que permeti informar a la
població, en tot moment, de l’estat de la situació i procurant no solament la seva
informació sinó, també, la seva participació en forma de debats per, finalment,
manifestar la seva voluntat.

OBJECTIUS: Els objectius de la primera fase (democràcia participativa), son:

Informar a tothom sobre què és una Convenció Constitucional (fase
participativa) i els seus elements.
Influir en institucions públiques i partits polítics per aplicar els elements
participatius de la fase de la Convenció Constituent.
Promoure les aportacions i el diàleg de la ciutadania en tots els territoris i
sectors.
Recollir les aportacions i voluntats de la ciutadania directament a través dels
qüestionaris i de la pàgina web i/o aplicació (APP).
Retornar els resultats als participants.
Difondre els resultats per crear opinió pública.
Presentar els resultats a les institucions i llurs grups parlamentaris per influir
en el procés de definició del model de la societat anhelada per la ciutadania.
Defensar els resultats obtinguts en aquesta fase de participació popular en el
debat en la seu de la Comissió Constituent del Parlament de Catalunya.

En concret, aquests objectius volen:

1.- Informar sobre:
● Què és un Estat: competències i àmbitd’actuació.
● Què és una Constitució: funció i blocs principals d’una constitució.
● Què és una Convenció Constituent (fase de participació ciutadana): necessitat
de la participació en l’elaboració de la Constitució. Fases de la Convenció
Constituent. Avantatges i desavantatges de la participació popular en
l’elaboració de la seva Constitució.

● L’Estructura bàsica d’una Constitució
– 1.- Sobirania,identitat/nacionalitati territori.
– 2.- Com el Sobirà elegeix i controla els 3 poders.
. Legislatiu – A través del Sistema Electoral.
. Executiu – Ciutadania i/o Parlament.
. Judicial – Institucions i/o ciutadania.
– 3.- Sistema econòmic
. Propietat, gestió i control dels recursos naturals.
– Propietat, gestió, sostenibilitat i control dels sectors
estratègics.
– Energètic
– Financer
– Comunicacions
– Ordenació i control dels sistemes productius i serveis
– Concentració de poder: Quotes mercat, barreres
tecnològiques..
– Fiscalitat i repartiment de la riquesa.

 4.- Sistemes de participació i control ciutadà
– Sindicatures – Òrgans de control i transparència
– Sistemes d’auditories institucionals i sectorials
– Consells ciutadans i participació en àmbits locals.
 5.- Drets i obligacions de la ciutadania
– Drets Civils i Polítics
– Drets Econòmics, Socials i Culturals
– Drets emergents i derivats de les noves tecnologies i de la
nova situació socioeconòmica.
– 6.- Internacional, Seguretat i Defensa.

2. Influir perquè s’apliquin els elements participatius de la Convenció Constituent
arreu del territori. Les relacions de la ciutadania i les seves organitzacions amb les
institucions representatives i partits polítics han de ser més estretes a les demandes
expressades per la ciutadania. Aquesta és una oportunitat per a la creació d’espais de
debat locals, àmpliament repartits pels pobles i barris de les ciutats perquè la
ciutadania s’impliqui en la presa de decisions comunes. Reinicia ha d’actuar com una
escola de participació ciutadana. El projecte de Reinicia no ha d’acabar amb la
redacció d’uns principis constitucionals, al contrari, ha de servir de llavor per a la
creació d’aquests espais de debat, arreu del territori, que faciliti l’aproximació i
col·laboració entre la ciutadania i les institucions locals en el debat i la presa de
decisions importants i estructurals de cada lloc.

3. Promoure el debat i les aportacions de la ciutadania en tots els territoris i sectors
amb:

● Actes territorials promoguts per entitats, assemblees, plataformes…locals.
● Actes sectorials promoguts per entitats, assemblees, plataformes…sectorials.
● Aportant formats, mètodes, continguts, ponents, relators, moderadors,
organitzadors…etc.
– Fomentant els diàlegs de caràcter informal sobre la constitució i els
models de societat en els mitjans de comunicació i en els espais de
trobada informal (locals de treball, mercats,etc.).

4.Recollir les aportacions de la ciutadania: Un cop la ciutadania s’ha informat i
ha pogut debatre, amb tota llibertat i coneixement, sobre els diferents models
estructurals de cada àmbit constitucional, en grups plurals i diversos,
directament o amb el suport de relators o mitjans informàtics, s’ha de facilitar
l’expressió de la seva voluntat a través d’un qüestionari web.
Avantatges del qüestionari
– Centra el debat i evita dispersions innecessàries.
– Evita els conflictes perquè les alternatives (posicionaments) ja estan
clarament identificades i especificades.

– Simplifica tot el procés de tractament d’informació i de l’estructura
organitzativa.
– Abarateix extraordinàriament els costos perquè no és el mateix tractar
el resultat d’un qüestionari fix que totes les aportacions ciutadanes en
format obert.
– Afavoreix la participació perquè permet fer-ho a través del debat
territorial, del debat d’una entitat i de les aportacions individuals.
– Manté l’anonimat del darrer pensament i voluntat de cada ciutadà i
ciutadana.

5. Retornar els resultats als participants:
• Assegurar que tothom que hi ha participat i s’ha registrat, rebrà un retorn
dels resultats obtinguts i de les característiques del procés realitzat.
• En un segon moment, assegurar que també rebrà un retorn de la influència
de les seves aportacions als continguts constitucionals.

6. Difondre els resultats per crear opinió pública: Concretar les edicions adequades
per difondre els resultats amb diferents mitjans (paper, digital,audiovisual…)

7. Presentar els resultats al Parlament de Catalunya per influir en el procés de país.

8. Defensar els resultats obtinguts en aquesta fase de participació popular en el
debat en la seu de la Comissió Constituent del Parlament de Catalunya.

Tots els procediments anteriors se sotmetran a un procés de seguiment que garanteixi
els principis de transparència i traçabilitat.

Document fundacional